Download E-books Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och agency. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar Medicine books

Clinician's Pocket Drug Reference 2008

Why sift via if you happen to can zero-in? precisely what you must learn about one thousand of the main common medicinal drugs compliment for the former variation: "This is a truly worthwhile and up to date pocket reference for normal drugs. five Stars! "--Doody's evaluate carrier Proving that usually much less is extra, this super-concise advisor comprises greater than one thousand prevalent drugs besides crucial information on their choice and management.

Sherris Medical Microbiology, Sixth Edition

The main dynamic, entire, and student-friendly textual content at the nature of microorganisms and the interesting tactics they hire in generating infections diseaseA Doody's center name for 2015! For greater than a quarter-of-a-century, no different textual content has defined the hyperlink among microbiology and human affliction states larger than Sherris scientific Microbiology.

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Fourteenth Edition

The main authoritative, present, and wonderfully illustrated histology textual content available―NEW chapter-ending multiple-choice questions overview must-know fabric NEW scientific vignettes were further to every bankruptcy Full-color, easy-to-understand drawings supply simply the suitable point of element essential to toughen key strategies and facilitate comprehension and retention of textual content fabric For greater than 3 a long time, Junqueira's uncomplicated Histology has been unrivaled in its skill to give an explanation for the functionality of phone and tissue constitution within the human physique.

Biochemistry for Medical Professionals

Biochemistry for doctors comprises pivotal advances within the biochemistry box and offers a source for execs throughout medication, dentistry, pharmaceutical sciences and well-being professions who desire a concise, topical biochemistry reference. appropriate, well-illustrated assurance starts with the composition of the human physique after which is going into the technical element of the metabolism of the human physique and biochemistry of inner organs prior to that includes a biotechnology research which includes various tools and functions.

Additional info for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Show sample text content

Världen är en levd C FÖRFATTARNA O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R 111 G U LLVI F L E S N E R värld och livet ä r världsligt. Livsvärlden låter s i g inte reduceras until eventually vare s i g summan vismen, t av ting eller en själslig värld och kan därför inte identifieras med omvärlden som en viktig summan av tingen runt oss. Den ä r inte endast något subjektivt upplevt utan ett räknas. (f enhetligt erfarenhets- och handlingssammanhang. Samtidigt som vetenskaplig kunskap och fi losofiskt tänkande i olika grad fjärmar sig från livsvärlden genom objektifieringar, idealiseringar, abstraktioner och konstruktioner förutsätter den alltid livsvärlden. (Bengtsson 1993, 1998; Nationalencyklopedin 2009) Ur de tankar som beskrevs i den fenomenologiska rörelsen, utvecklades sedan också en long island hermeneutisk kunskapstradition. Studier med ett så kallat livsvärldsperspektiv återger beskrivningar av personers upplevelser av olika fenomen och vad detta har inneburit för personen. Inom vård­ vetenskapen används såväl fenomenologiskt som hermeneutiskt angrepps­ sätt i forskning för att få kunskap om innebörden i människors upplevelser i samband med sjukdom (till exempel Flensner, Ek & Söderhamn, 2003; Lindahl, 2008; Söderberg, 2009). FAKTA Hermeneutik [-m:vti:'k] (av grekiska hermeneutik€' (te 'chne) 'tolkningskonst', av hermeneuo [-nE"'-] 'tolka', 'förklara', 'utlägga', 'uttyda'), innebär läran om tolkning och ä r en vetenskaplig metod som tolkar innebörd i texter, som används såväl Synsättet l individer. vår kropp som är he enkelt baJ inte med' Utifrå männi sk: vetna up betydelst männ isk son. Met integrer: Med krc omvänd uttryck: inom vårdvetenskap och omvårdnad, som inom teologi, rättsvetenskap och klassisk filologi. LEVDA Företrädare inom hermeneutiken är until eventually exempel Schleiermacher, Dilthey, Heideg­ Hur up liga liv själv st 1998). 1 utgå fr ger, Gadamer och Ricouer. Schleiermacher försökte fördjupa innebörden av her­ meneutiken genom filosofiska reflexioner över talkandet i sig. l anslutning until hans tankar talar guy gärna i dag om en dubbel cirkel- eller spiralgång (hermeneutisk cirkel) i all textförståelse, med tolkning från delarna until eventually helheten och omvänt. En för­ djupning av Schleiermachers teorier prövade Wilhelm Dilthey som förde in att guy liksom i naturvetenskapen ska förklara ("erklären") fenomen genom att sätta in dem i ett yttre sammanhang. Utöver förklaringen förfogar humaniora över en speciell metod att genom förståelse ("Verstehen") tolka kulturyttringar och andra produk­ ter av mänskligt medvetande. Heidegger vidareutvecklade Diltheys hermeneutik utifrån fenomenologiska utgångspunkter. Senare hermeneutiker som Gadamer och Rio. Jur menar att vi inte kan lösgöra oss från våra egna traditioner eller vår tolknings­ horisont och göra en absolut objektiv tolkning av en textual content. l all utläggning finns ett samspel mellan nu- och dåtid. Hermeneutiken presenterats ofta som motsatt positi- 112 © F Ö R FATTA R N A O C H S T U D E N T L I T T E RATUR sina bt berätt också M från c Ponq rum.

Rated 4.74 of 5 – based on 50 votes

About the Author

admin