Download E-books Akut Thoraxkirurgi PDF

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read Online or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Similar Medicine books

Clinician's Pocket Drug Reference 2008

Why sift via in the event you can zero-in? precisely what you want to learn about a thousand of the main wide-spread medicinal drugs compliment for the former version: "This is a really worthwhile and up to date pocket reference for time-honored medicinal drugs. five Stars! "--Doody's overview carrier Proving that usually much less is extra, this super-concise consultant contains greater than one thousand frequent medicinal drugs besides crucial facts on their choice and management.

Sherris Medical Microbiology, Sixth Edition

The main dynamic, entire, and student-friendly textual content at the nature of microorganisms and the attention-grabbing strategies they hire in generating infections diseaseA Doody's middle identify for 2015! For greater than a quarter-of-a-century, no different textual content has defined the hyperlink among microbiology and human affliction states greater than Sherris clinical Microbiology.

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Fourteenth Edition

The main authoritative, present, and fantastically illustrated histology textual content available―NEW chapter-ending multiple-choice questions evaluation must-know fabric NEW medical vignettes were additional to every bankruptcy Full-color, easy-to-understand drawings supply simply the perfect point of aspect essential to strengthen key ideas and facilitate comprehension and retention of textual content fabric For greater than 3 a long time, Junqueira's simple Histology has been unequalled in its skill to provide an explanation for the functionality of telephone and tissue constitution within the human physique.

Biochemistry for Medical Professionals

Biochemistry for doctors comprises pivotal advances within the biochemistry box and gives a source for pros throughout medication, dentistry, pharmaceutical sciences and overall healthiness professions who want a concise, topical biochemistry reference. correct, well-illustrated assurance starts off with the composition of the human physique after which is going into the technical element of the metabolism of the human physique and biochemistry of inner organs ahead of that includes a biotechnology examine consisting of various equipment and functions.

Extra resources for Akut Thoraxkirurgi

Show sample text content

Pleuradränage, är ofta huvudproblemet för dessa obotligt sjuka patienter. Behandling Pleuraexsudat hos cancersjuka patienter med uppskattad överlevnad av minst 2 månader skall behandlas. Erfarenheter har visat att palliativ och livsbevarande cancerterapi eller intrapleuralt applicerade cytostatika sällan påverkar pleuraexsudatet. Kemisk pleurodes eller pleurektomi är effektiva i de flesta fall. Kemisk pleurodes med mepakrin- och tetracyklinlösning eller med insufflation av speak ger goda resultat i 50–70 percent. Vid otillfredsställande effekt kan behandlingen upprepas. Vid pleuracarcinos är sannolikt parietal pleurektomi den bättre metoden. Pleurektomi – eventuellt kompletterad med pleurodes i resterande delen av hemithorax – görs thorakoskopiskt. Thorakotomi är mindre lämplig eftersom operationen tillfogar patienten onödigt lidande och resultaten är fullt jämförbara med dem efter thorako­ skopiska ingrepp. Vätskeproduktionen uteblir i drygt ninety % av fallen. 156 © Studentlitteratur Pleurautgjutning Chylothorax Pleuravätska innehållande lymfa kallas chylothorax. Vid lymfläckage från ductus thoracicus eller dess talrika kollateraler samlas lymfa i mediastinum. När mediastinal pleura har rupturerat eller skadats rinner lymfa ut i lungsäcken och chylothorax utvecklas. Lymfläckaget kan också härröra från lunga eller diafragma. Lymfa i lungsäcken leder until fibroplastiska för­ ändringar som inkräktar på hjärtats och lungans funktion. Långdraget lymfläckage tillfogar patienten stora fett- och proteinförluster och för­ sämrar patientens immunförsvar. Ductus thoracicus är ett samlingskärl som transporterar lymfa från hela kroppen utom lymfa från höger hemithorax, höger lunga, höger övre extremitet och delarna av huvudet och hal­ sen. Ductus thoracicus är 2–5 mm vid, utgår från cisterna chyli lokaliserat nedom diafragma i höjd med L1, passerar hiatus aorticus och förlöper i bakre mediastinum på framsidan av kot­ pelaren, bakom esofagus och tätt intill aorta. I thoraxaperturen har ductus nära kontakt med bl. a. a. subclavia sin. , a. carotis sin. , vasa vertebralia, v. jugularis interna, truncus sympaticus, n. phrenicus och n. vagus. Ductus thoracicus anastomoserar i vänster fossa supraclav. med v. subclavia sin. Talrika kollateraler och förbindelser med övriga lymfkärl finns i mediastinum. below normala förhållanden är lymfflödet i den klafförsedda ductus alltid i kranial riktning. Flödet i ductus thoracicus varierar mycket. Lymfflödet och lymfmängden är beroende av matintag eftersom ninety % av lymfan härrör från tarmen och levern (= chylus). Lymfflödet ökar tio gånger efter en riklig och fet måltid. Lymfans sammansättning förändras också. Lymfan innehåller fettämnen – icke vattenlösliga fettdroppar, kolesterol och triglycerider – antikroppar, äggvita i shape av albuminer och globuliner, samt elektrolyter i liknande koncen­ tration som i plasma. Lymfocyter och röda blodkroppar förekommer också i lymfan. Orsaker until chylothorax Chylothorax förekommer i alla åldrar. Frekvensen är låg hos nyfödda barn (se Kap. sixteen) och incidensen tilltar något med stigande ålder.

Rated 4.76 of 5 – based on 16 votes

About the Author

admin